Zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka, aby dostosować nasz serwis do potrzeb użytkowników. Cookies są to pliki przechowywane w przeglądarce, wykorzystywane przez większość stron internetowych. Korzystając z naszego portalu bez zmiany ustawień, akceptujesz naszą politykę cookies.
Close
You're visiting this website in polish. We have an available version in English too.

Regulamin oraz warunki korzystania

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin oraz Warunki Korzystania (dalej: "Regulamin"), normuje warunki korzystania z usług publikowania ofert pracy i zarządzania otrzymanymi życiorysami kandydatów (dalej: "portal", "strona" lub "strona internetowa"), oferowanych i należących do własności Osclass S.L. (dalej: "Osclass"), NIF B-65307910, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Barcelonie, Tom 41.817, Folio 204, Hoja B-398 088, której siedziba znajduje się na Avenida Diagonal 601, 9 piętro, 08028, Barcelona, Hiszpania.

Rejestracja w serwisie jako Użytkownika i korzystanie z usług oferowanych na tej stronie oznacza całkowitą i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Odpowiedzialność Użytkownika

2.1. Aby mieć dostęp do usług oferowanych na stronie internetowej, niezbędna jest rejestracja Użytkownika. Podczas rejestracji, Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie dokładnej oraz zgodnej z prawem informacji. Osclass może tworzyć różne systemy uwierzytelniania oraz identyfikacji na stronie, aby poprzez wymagane przy rejestracji dane, identyfikatory i/lub hasła mogła nastąpić identyfikacja Użytkownika.

W przypadku, gdy portal uwierzytelnia Użytkownika za pomocą identyfikatorów/nazw Użytkownika i haseł, zarówno nazwa Użytkownika, jak i hasło należą wyłącznie do Użytkownika, do którego zostały przypisane. Użytkownik jest jedynym odpowiedzialnym zarówno za swój identyfikator/nazwę Użytkownika i hasła lub kod dostępu, oraz powinien zachować je w ścisłej tajemnicy. Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za konsekwencje wynikające z przekazania danych osobom trzecim, wyłączając z odpowiedzialności Osclass.

2.2 Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z usług oferowanych przez Osclass w niniejszym portalu i wstrzymanie się od (i) podejmowania działań nielegalnych, niezgodnych z prawem lub wbrew dobrej wierze społeczeństwa, (ii) rozpowszechniania jakichkolwiek treści lub propagandy związanej z rasizmem, ksenofobią, pornografią, terroryzmem, lub o charakterze nielegalnym i/lub naruszających prawa człowieka, (iii) powodując uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania Osclass, jego dostawców lub osób trzecich i wprowadzenia lub rozpowszechniania wirusów, złośliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek szkodliwego sprzętu lub oprogramowania, które może powodować wymienione szkody, (iv) próby dostępu i/lub korzystania z konta innego Użytkownika, i/lub modyfikacji lub manipulacji jego/jej ofert pracy oraz (v) nie wypełnienia któregokolwiek z obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu, zwłaszcza paragrafu dotyczącego ochrony danych osobowych.

3. Obowiązki Osclass

3.1. Zapewnienie Użytkownikom usług określonych w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.

3.2. Spełnienie wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności tych dotyczących poufności i ochrony danych osobowych.

3.3. Osclass zastosuje wszelkie rozwiązania techniczne oraz użyje wszelkich dostępnych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze swoich usług. Niezależnie od tego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że korzystając z usług na tej stronie nie posiada żadnej ochrony antywirusowej.

3.4. Osclass gwarantuje dostęp oraz dostępność swoich usług, z wyjątkiem okresów utrzymania, nieprzewidzianych okoliczności, sytuacji, które zależą od osób trzecich, lub które są poza kontrolą Osclass. Niezależnie od powyższego, część lub całość usług może zostać przerwana tymczasowo ze powodu reparacji, actualizacji lub konserwacji.

3.5. Osclass gwarantuje, że podjął i podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub nieuprawnionemu korzystaniu z przechowywanych informacji, jej zmianie, usunięciu lub ekstrakcji.

4. Contact details and CV

When you provide personal data as well as residency information, you are authorising Osclass SL to use these data as specified in this document. You agree that, as a part of the services we offer, Osclass or any third party, may contact with you through your Osclass account or through any other available means of contact, by using your contact details, for example, email address, phone number or postal address.

To the extent permitted by the law, Osclass or its partners, may also use your personal data to send you job offers;(ii) sign up in new websites; (iii) sending periodical information regarding Osclass and its activities. Osclass may use the information contained in your CV attached to any job offer to personalise navigation on Osclass website, show information which Osclass consider may be of your interest and, indeed, information that match your interests.

Your data will be included into Osclass files once you upload or fill in your CV in Osclass and, whenever possible according to your privacy preferences, CV, name and any other personal data included in the document, it will remain available to third parties interested in a prospective hiring; this data will be displayed by internet search engines. This data may be tracked and displayed by search engines when someone makes a search with your name and surname. Thus, third party users, outside to Osclass may read the information contained in your CV and, therefore, may be able to contact without your previous authorization. If you do not want to allow this, you should delete any CV, file or data which has been previously uploaded to the Osclass website, as well as indicate your preference to not being contacted through our site, or unsubscribe from it. Osclass reserves the right to charge a monetary amount to third parties in return for granting access to your labour information always wuth a view to a prospective job offer. In addition, Osclass will be able to send your CV to third party companies.

Osclass allows any user to use the Osclass site. If you fill in or upload your CV to Osclass, if you apply to any job offer published on Osclass or either if you use Osclass services, you are giving Osclass explicit consent to use your personal data you have provided us with, as expressed in this document and the Conditions of service.

5. Odpowiedzialność Osclass

5.1 Osclass zamierza dostarczyć wszystkie niezbędne rozwiązania technologiczne w celu ułatwienia rozsądnego korzystania z jego usług nieustannie.

5.2 Niezależnie od powyższego, Użytkownik nie pociągnie Osclass do odpowiedzialności za szkody wynikające z okoliczności, które są poza kontrolą Osclass, takie jak: (i) w przypadku utraty danych lub upadku systemu dostawców z racji nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą Osclass; (ii) na skutek komplikacji spowodowanych przez osoby trzecie w komunikacji i/lub transmisji danych używanych przez Użytkownika, lub (iii) złe działanie lub przerwę w usługach ze złej wiary, błędu lub innego aktu spowodowanego przez Użytkownika lub osobę trzecią.

5.3 Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o każdym zdarzeniu, które zauważy na portalu za pośrednictwem poczty e-mail na adres datos@osclass.com

Jeśli Użytkownik nie zgłosi niezwłocznie takiego zdarzenia wysyłając e-mail na adres podany w poprzednim punkcie, Osclass nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z tą sytuacją.

5.4 Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za informacje przekazane podczas korzystania z usług dostępnych na tym portalu i dlatego ponosi on całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z takiej sytuacji. W tym wypadku, Użytkownik nie pociągnie do odpowiedzialności Osclass za szkody wynikłe z tej sytuacji.

5.5 . W żadnym wypadku Osclass nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, prawowitość oraz źródło informacji podanych przez Użytkowników podczas publikowania swoich ofert pracy lub przy użyciu jednego z narzędzi dostępnych w portalu.

5.6 Użytkownik, podczas korzystania z usług, powstrzyma się od wszelkich zachowań, które mogą naruszyć własność intelektualną Osclass lub osób trzecich, które szkodzą lub naruszają godność, prywatność osobistą, rodzinną, lub wizerunek osób trzecich, które są nielegalne i wbrew dobru społeczeństwa, oraz nie pociągnie Osclass do odpowiedzialności, oraz nie zgłosi jakichkolwiek reklamacji prawnych lub innych następstw tego typu zachowań.

Użytkownik pokryje wszystkie szkody i koszty, które obejmują uzasadnione honoraria prawników i adwokatów, choć ich interwencja nie musi być obowiązkowa, oraz wszystkie koszty nałożone na Osclass do prawomocnego wyroku lub decyzji odpowiedniego sądu lub uzgodnione w porozumieniu umownym, przypisanym do reklamacji.

5.7 Wszelkie modyfikacje, zmiany i/lub zmiany informacji podanych przez Użytkownika na portalu podczas korzystania z Usług, będą wykonywane przez Użytkownika na jego/jej odpowiedzialność i ryzyko.

6. Ochrona danych osobowych

6.1 W przypadku, gdy dla zapewnienia prawidłowego korzystania z usług Serwisu, konieczny jest dostęp oraz modyfikacja danych osobowych przez Osclass, należących i/lub będących w posiadaniu Użytkownika (dalej "Dane"), Osclass potwierdza znajomość swoich zobowiązań określonych w artykule 12 ustawy organicznej 15/1999 "Ley Orgánica", z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych "Protección de Datos de Carácter Personal" (zwanej dalej "LOPD") oraz jego rozporządzenia, i zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązań w nim określonych. Zgodnie z powyższym oraz określonym w wyżej wspomnianym artykule, jeśli Osclass ma dostęp do danych Użytkownika, aby móc prawidłowo zaoferować swoje usługi, w ramach odpowiedzialności Użytkownika, nie będzie to traktowane jako przekazanie lub transmisja danych, zgodnie z artykułem 11 LOPD.

6.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie oraz modyfikację danych według warunków przewidzianych przez obowiązujące prawo. Niniejszy Regulamin w żadnym wypadku nie przekazuje obowiązków przechowywania oraz modyfikacji danych Osclass. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że przestrzega i będzie przestrzegać wszelkich zobowiązań wynikających z ustawy LOPD oraz o ich wdrożeniu jako osobie odpowiedzialnej za przechowywanie oraz modyfikację danych, które powierza Osclass jedynie okazjonalnie celem najlepszego dostarczenia oferowanych usług.

6.3. Podczas realizacji usług, Osclass, jako wykonawca, jest odpowiedzialny za zbiór danych osobowych w imieniu Użytkownika. Ze swojej strony, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać podczas korzystania z usług Serwisu, wszystkich obowiązków wynikających z ustawy LOPD oraz rozporządzeń wykonawczych, jako odpowiedzialnego za przetwarzanie danych podczas korzystania z usług Serwisu, w szczególności obowiązku zdefiniowanego w artykule 5 LOPD.

W związku z tym, Użytkownik powinien zamieścić, wraz z publikowanymi ogłoszeniami o pracę na stronie internetowej, link, gdzie kandydaci będą mogli skonsultować Politykę Prywatnosci w każdej chwili.

6.4. Zgodnie z artykułem 12 LOPD, Osclass zobowiązuje się do:

  • Modyfikacji Danych wyłącznie i tylko w celu prawidłowego dostarczenia swoich usług oraz, w każdym innym przypadku, zgodnie z instrukcjami, które mogą być dostarczone przez Użytkownika.
  • Nie przesyłaniu Danych w żadnym innym celu, ani nie przekazywaniu ich osobom trzecim, nawet w celu ich utrzymania, jeżeli nie zostało to wcześniej wyraźnie zatwierdzone przez Użytkownika w formie pisemnej. Osclass nie będzie odpowiedzialna za przyjmowanie lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, jasno wyrażone wcześniej przez Użytkownika, zarówno podczas oferowania uslug, jak ich zakończenia.
  • Zniszczenia lub odesłania danych Użytkownikowi, lub innej osobie wcześniej wyznaczonej przez niego, według instrukcji oraz po zakończeniu korzystania z Usług, Danych, do których miał dostęp w formacie dostępnym w danej chwili.

    Nie zniszczenia Danych, w przypadku istnienia normy prawnej, która wymaga ich zachowania, w tym przypadku Osclass przystąpi do zwrotu Danych Użytkownikowi.

    Osclass zachowa jedynie te Dane, prawidłowo zablokowane, które mogą prowadzić do pociągnięcia Osclass do odpowiedzialności przez Użytkownika.
  • Zachować niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo, poufność oraz integralność danych osobowych i zapobiec ich zmianie, utracie, modyfikacji lub nieautoryzowanemu udostępnianiu zgodnie z Regulaminem LOPD, zatwierdzonym dekretem królewskim 1720/2007, 21 grudnia (dalej: "Regulamin"), biorąc pod uwagę dostępną technologię, rodzaj danych i ryzyko, na jakie są narażone. W szczególności, Osclass oświadcza, że posiada wszystkie środki bezpieczeństwa na poziomie średnim według Regulaminu oraz dysponuje obowiązkowym Dokumentem Bezpieczeństwa, gdzie opisane są owe środki bezpieczeństwa.

    W niektórych przypadkach, Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Osclass o natychmiastowej konieczności wdrożenia środków bezpieczeństwa na wysokim poziomie w zakresie traktowania danych.

6.5. Każda ze stron zobowiązuje się nie obwiniać drugiej za szkody, koszty i/lub kary w dowolnej kolejności, w szczególności te, które wynikają z wszelkich postępowań dyscyplinarnych zapoczątkowanych przez hiszpańską Agencję Ochrony Danych (la Agencia Española de Protección de Datos) w wyniku braku wypełnienia określonych obowiązków i zobowiązań przyjętych w niniejszym Regulaminie, jak również zaniechanie zobowiązań, które jako odpowiedzialnego za Dane oraz ich modyfikacje/traktowanie, są niezbędne zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Polityka zwrotu dla usług płatnych

7.1. Warunki ogólne

Usługi płatne nie są obowiązkowe i są dostępne z panelu użytkownika na yourdomain.osclass.com/oc-admin/ Wybierając jedną z płatnych usług, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić określoną dla każdego z nich opłatę. Płatności będą naliczane od dnia wykupienia przez Użytkownika serwisu płatnego i będą obejmować korzystanie z tej usługi na okres wskazany podczas zakupu.

7.2. Automatyczne odnawianie usług płatnych

Jeśli Użytkownik chce poprawić lub anulować płatne usługi już po ich nabyciu, musi on skontaktować się z Osclass w ciągu 72 godzin od chwili zakupu. Po tym czasie wszystkie zakupione usługi są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

7.3. Osclass odmawia wykonania usług

Osclass może odmówić zaoferowania usług użytkownikom, którzy nie stosują się do Regulaminu i może usunąć ich konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. W przypadku płatnych usług, Osclass poinformuje Użytkownika o swojej decyzji i zwróci wszystkie dokonane opłaty w całości. Prosimy zapoznać się z punktem 8 Regulaminu. Zobacz także pkt 9 Regulaminu.

8. Cookies (tzw. ciasteczka)

W Osclass wykorzystujemy plik cookie (Google Analytics), który dostarcza nam informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają z naszej strony, w jaki sposób do niej dotarli, liczbę unikalnych Użytkowników oraz czas trwania wizyty. Przeglądanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację otrzymania pliku cookie na tej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy kliknąć tutaj.

Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij tutaj.

9. Zastrzeżenie praw

Osclass zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wycofania z Serwisu, czasowo lub stale, wszelkich treści, które mogą naruszać poszanowanie godności innej osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, lub naruszają godność dziecka, porządek lub bezpieczeństwo publiczne lub zostaną uznane za nienadające się do publikacji na stronie internetowej.

Osclass może uniemożliwić dostęp Użytkownika do portalu, gdy istnieje podejrzenie lub przekonanie, że będzie korzystać z usług portalu wbrew niniejszemu Regulaminowi; lub naruszy postanowienia Regulaminu, lub gdy wchodząc na stronę, Użytkownik zakłóci normalne funkcjonowanie systemu.

10. Zmiana Warunków Ogólnych

Osclass zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, prezentacji i konfiguracji strony, oraz Regulaminu. Użytkownicy zawsze będą mieli do dyspozycji niniejszy Regulamin w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, oraz będą mogli skonsultować go dowolną ilość razy. Użytkownicy zgadzają się dokładnie przeczytać niniejszy Regulamin przy każdym uruchomieniu portalu. W każdym przypadku, akceptacja Regulaminu będzie istotnym oraz obowiązkowym krokiem przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej.

11. Komunikacja pomiędzy Osclass a Użytkownikiem

Wszelka komunikacja pomiędzy Osclass a Użytkownikiem dotycząca niniejszego Regulaminu lub korzystania z usług oferowanych przez stronę internetową, odbędzie się zgodnie z procedurami dotyczącymi komunikacji i określonymi w niniejszym Regulaminie.

W przypadkach, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszym Regulaminie, komunikacja Użytkownika z Osclass ma być wysłana na adres wskazany w punkcie 1 Regulaminu i ma zostać sporządzona na piśmie i za pomocą systemu, dzieki któremu będzie możliwe potwierdzenie zawartości, jak i odbioru danego komunikatu przez Osclass.

12. Integralność Ogólnych Warunków

Ogólne warunki, Polityka Prywatności oraz Informacja Prawna stanowią jedyną oraz wyraźną wolę Osclass oraz Użytkownika w stosunku do ich przedmiotu, oraz zastępuje i unieważnia wszelkie inne umowy lub kontrakty, ustne lub pisemne, złożone wcześniej przez strony.

13. Nieważność częściowa

W przypadku, gdy jedna z klauzli niniejszego Regulaminu uznana zostanie za nieważną, zostanie ona usunięta oraz zastąpiona nową. W każdym razie, takie unieważnienie nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

14. Jurysdykcja i prawo lokalne

Niniejszy Regulamin jest regulowany oraz interpretowany zgodnie z prawem hiszpańskim.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń między stronami w związku z przestrzeganiem bądź treścią Regulaminu i Warunków Ogólnych, strony mogą oddać sprawę do sądu oraz trybunału w Barcelonie.